BIOGRAFIJA

Petrov rad usmjeren je na područje rješavanja sporova. Zastupa strane i domaće klijente u trgovačkim i građanskim parnicama, insolvencijskim postupcima, kao i raznim upravnim postupcima te sporovima. Osim toga, Petar redovito savjetuje klijente o raznim pitanjima trgovačkog i ugovornog prava, kao i o svim aspektima postupaka pred sudovima i državnim tijelima, te u raznim vrstama pregovora.

REFERENCE

OBRAZOVANJE:Pravni fakultet, Sveučilište u Zagrebu (2019.), mag.iur., Trgovačko pravo i pravo društava.
ČLANSTVA:Hrvatska odvjetnička komora
Međunarodno udruženje odvjetničkih komora (IBA)